Na temelju članaka  40. i 41.  Zakona o ustanovama i članka 21. Statuta Javne ustanove Pula Film Festival, Ur.broj: 01-01-22-05-04 od 18. ožujka 2022. te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja od 21. ožujka 2022. godine, Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film Festival objavljuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Pula Film Festival

 

I.

Sukladno članku 20. Statuta Javne ustanove Pula Film Festival, za ravnatelja Ustanove može biti izabrana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačeni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – OUSRH, 60/15 – OUSRH i 131/17), a sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine broj 107/07 i 118/12),

- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja;

- pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima;

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;

- poznavanje rada na računalu;

- čiji četverogodišnji program rada Ustanove usvoji Upravno vijeće Ustanove.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) kandidati trebaju priložiti:

- dokaz o hrvatskom državljanstvu;

- životopis;

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja: presliku diplome, a kandidat koji je traženi stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti presliku diplome zajedno s prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i pismo te potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske; (Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni - presliku vjenčanog ili rodnog lista);

- potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (kandidat može dostaviti dokaz pribavljen putem sustava e-građani) iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima koji zahtijevaju navedeni stupanj stručne spreme ili dostavu druge dokumentacije koja dokazuje potrebno radno iskustvo na rukovodećim poslovima;

- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak koji ne smije biti starije od petnaest (15) dana od dana podnošenja prijave;

- uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak koje ne smije biti starije od petnaest (15) dana od dana podnošenja prijave;

- izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na računalu;

- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Javne ustanove Pula Film Festival (više o Ustanovi na poveznici https://pff.hr)

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i na temelju četverogodišnjeg programa rada, a imenuje ga Gradsko vijeće Grada Pule – Pola na prijedlog Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival.

Javni natječaj objavit će se na internetskoj stranici Javne ustanove Pula Film Festival https://pff.hr, Grada Pula-Pola www.pula.hr i u „Narodnim novinama“.

II.

Prijava na natječaj s dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja, podnosi se u zatvorenoj omotnici u roku od petnaest (15) dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“, preporučenom poštom ili se donosi osobno (u ured tajnice radnim danom 09:00-15:00 sati) na adresu sjedište Javne ustanove Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula, s naznakom „Natječaj za ravnatelja Javne ustanove Pula Film Festival – NE OTVARAJ“.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

III.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat dužan je predočiti originalne dokumente u roku od 3 (tri) dana nakon obavijesti o izboru.

Radi dodatnog utvrđivanja kvaliteta, sposobnosti te ciljeva i motivacije za rad kandidata koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, Upravno vijeće može s kandidatima obaviti intervju te istovremeno obaviti testiranje poznavanja engleskog jezika i rada na računalu. Kandidati su dužni prezentirati četverogodišnji program rada radnicima i Upravnom vijeću Javne ustanove Pula Film Festival.

O načinu i vremenu prezentiranja programa rada (uživo, putem audiovizualnog uređaja ili na drugi način) kao i o vremenu intervjua, kandidati će biti pravodobno obaviješteni telefonskim ili elektroničkim putem.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu ili ne predstavi četverogodišnji program rada smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena najkasnije 15. dan od dana objave Javnog natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidati  koji nisu podnijeli potpunu, pravodobnu i vlastoručno potpisanu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. O navedenom, kanditati će biti obaviješteni pisanim putem (mailom ili običnom poštom).

IV.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju izričitu suglasnost Javnoj ustanovi Pula Film Festival, u svojstvu Voditelja obrade, da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje, objavljuje na svojim internetskim stranicama i pohranjuje u svrhu provedbe predmeta ovog javnog natječaja/poziva, kontaktiranja i informiranja kandidata, kao i upoznavanja javnosti o donesenim odlukama. Obavještava se podnositelj prijave da se prikupljeni osobni podaci obrađuju u svrhu njegovog rješavanja temeljem ispunjenja pravnih obveza Javne ustanove Pula Film Festival kao Voditelja obrade, uz primjenu organizacijskih i tehničkih mjera zaštite.

Prikupljeni podaci bit će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s njenom svrhom, uvjetima i rokovima predviđenim pozitivnim zakonskim propisima, aktima i odlukama Javne ustanove Pula Film Festival kao Voditelja obrade koji se odnose na primjenu Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Podnositelj prijave osobno je i putem linka s mrežne stranice Javne ustanove  Pula Film Festival (Zaštita osobnih podataka) upoznat sa njegovim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s osobnim podacima, upravljanja privolama i ostalog koja proizlaze iz Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Podaci kandidata (priloženi dokumenti) koji nisu izabrani imaju se u propisanom postupku strojno uništiti nakon proteka 60 dana od dana pravomoćno i konačno izbranog kandidata. 

V.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem i putem svoje kontakt e-mail adrese navedene u Prijavi na natječaj.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Javna ustanova Pula Film Festival pridržava pravo poništiti natječaj bez navođenja razloga.

JAVNA USTANOVA PULA FILM FESTIVAL

Upravno Vijeće

Po predsjedniku Nikoli Milatu