Javna ustanova Pula Film Festival

Naziv: PULA FILM FESTIVAL
Sjedište: Uspon na Kaštel 2, Pula
OIB: 12904220272
MBS: 040180479
Ovlaštena osoba: Tanja Miličić, ravnateljica
Vlasnička struktura: u vlasništvu Grada Pule
 
Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine sa osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i u ostvarivanju mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni, te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Od 2007. godine, kada je počela njegova izgradnja, Kino Valli je sastavni dio ustanove. Temeljem članka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, i 47/99), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01), te temeljem članka 36. točka 10. Statuta Grada Pule (Službene novine Grada Pule 11/01), Gradsko vijeće Grada Pule na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine).
 
17. siječnja 2003. godine Ministarstvo kulture donijelo je Rješenje kojim se ocjenjuje sukladna zakonom Odluka o osnivanju Javne ustanove (Klasa UP/I-612-11/02-01-01, Ur.broj: 532-03-3/4-03-02).
 
Osnivanje ustanove upisano je kod Trgovačkog suda u Rijeci, 18. veljače 2003.
 
Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova, od kojih predsjednika i tri člana imenuje Gradsko vijeće Grada Pule, a jednog člana iz svojih redova većinom glasova biraju stručni djelatnici ustanove, odnosno umjetničko osoblje. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
 
Status i ustrojstvo Javne ustanove Pula Film Festivala određeni su Statutom.
 
Ustanova je sistematizirana temeljem organizacijskih cjelina.
hijerarhijapff
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad web stranice, dok nam drugi pomažu u poboljšanju stranice i korisničkog iskustva. Odluka o tome želite li dopustiti kolačiće ili ne je na Vama. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcionalnosti web stranice.